משיכת כספים מקופת גמל או קרן פנסיה של נפטר ללא צו ירושה או צו קיום צוואה

במקרים שבהם נפטר עמית שחסך לקופת גמל ו/או פנסיונר שחסך בקרן פנסיה, יכולים יורשיו על פי דין לקבל את הסכומים המגיעים להם, בהתאם לחוק ובהתאם לתקנון קרן הפנסיה או קופת הגמל, גם אם לא ציין אותם מפורשות הנפטר בטפסי ההצטרפות, וללא צורך מצדם להצגת צו ירושה או צו-קיום צוואה חתום, בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. קבע העמית שמוטבים במקרה של פטירתו יהיו “יורשיו על פי דין”.
 2. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש”ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום יעודכן בהתאם למדד המחירים הידוע ב-1 לינואר של כל שנה קלנדרית).
 3. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.
 4. המבקש למשוך את הכספים הצבורים בקרן הפנסיה או קופת הגמל, חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית.
  • הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים.
  • התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
 5. המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
 6. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה לרשם לענייני ירושה, בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור.

בברכה
צוות אתר מיי גמל-נט.


מידע נוסף שיכול לעניין אותך:


 


כתיבת תגובה