תנאי השימוש באתר מיי גמל נט

אתר מיי גמל נט (להלן “האתר”), מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש במערכת להשוואת קופות גמל (להלן “המערכת”), המופעלת על ידי האתר ומבוססת על הנתונים המתפרסמים באתר גמל נט של משרד האוצר.

1. תנאי השימוש

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר מיי גמל נט (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ו/או במידע הקיים בו. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה. הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתו הבלעדית.

2. מטרת המערכת

המערכת מיועדת לאפשר לקהל הגולשים המורשים לקבל מידע השוואתי בדבר ביצועי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות (להלן: "המכשירים הפיננסיים") של בתי ההשקעות לפי מידע המתקבל ממערכת גמל נט של משרד האוצר ומויין ע"י האתר.

3. הגבלת אחריות לגבי שימוש במידע ובשירותים

a. שירותי האתר והנתונים המובאים בו (להלן: "שירותי האתר") מוצעים לך "AS IS" ללא אחריות ,("NO WARRANTY") והחברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו.

b. האתר מציע מידע פיננסי וכלכלי ועושה מאמצים לאסוף, לקבץ, ולמיין עבורך מידע מדוייק ועדכני. עם זאת, ייתכן ויחולו ליקוים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו אליך. בעלי האתר או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם (להלן ביחד – "האתר"), אינם אחראים לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו. האתר לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או התאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך או לצד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו והינך פוטר/ת בזה את האתר מכל אחריות כאמור.

c. אין לראות במידע המופיע באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.

d. המוצרים, המידע והשירותים המופיעים במערכת אינם באים במקום – ואינם אמורים להוות תחליף ל – חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועיים. השימוש במערכת זו נעשה תוך ידיעה והבנה, כי האתר אינו עוסק במתן ייעוץ פנסיוני/פיננסי/חשבונאי/ביטוחי/משפטי, או כל סוג אחר של ייעוץ.

e. השימוש במערכת זו כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע במערכת זה.

f. האתר אינו אחראי בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות מידע שהוצג במערכת זה.

g. מוסכם ומובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר או התנהגות או מעשה אחר של משתמש או אדם אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי או מעשה אחר ע"י משתמש או אדם אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את המשתמש או האדם האחר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי הנהלת האתר.

h. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש הללו מעת לעת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. השינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. לפיכך אנו ממליצים לבדוק ולהתעדכן בדף זה מפעם לפעם בנוגע לשינוים כאלו ואחרים, לנוחיותך ולתשומת לבך, בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקלדה על הקישורית "תנאי שימוש", המופיעה באתר.

4. תנאי השימוש באתר

עצם השימוש במערכת זו, לרבות במידע ו/או קישוריות למקורות מידע אחרים ו/או באמצעותו, מאשר את הסכמת המשתמש, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני השימוש במערכת יש לקרוא בעיון את התנאים שלהלן.

a. האתר ממליץ למשתמש במערכת לנהוג כצרכן נבון וזהיר ובכל מקרה, לעיין בקפידה בכל המידע שמוצג במערכת ובפרט בתנאי השימוש הרשומים לעיל.

b. השימוש במידע הינו בלעדית באחריות המשתמש והאתר לא ישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. האתר ממליץ ומאיץ בך לבחון את המידע והתאמתו לצרכיך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך.

c. האתר רשאי להכניס בכל עת שינויים ושיפורים במערכת ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותה של המערכת מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, האתר יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, מבלי שיינקטו כנגדו כל צעדים משפטיים.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תוכנם או אופן הצגתם של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש או התגובות שיעורר פרסום תכנים באתר.

5. זכויות הקניין הרוחני:

כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע המצוי באתר ובדפים שבו הינן של בעלי האתר או ספקי מידע אחרים (בהתאם להרשאה). זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בעצוב, תוכן, במידע ובשירותים המתפרסים בו לרבות הוספה או הסרה של קישורים ותכנים. שינוי מכל סוג כפוף לשיקול הדעת הבלעדי של פרפר, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצדו. כל העתקה, פרסום, הפצה ברבים או שימוש במידע למטרות מסחריות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינו אסור. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. אין לעשות במערכת כל פעולה, למעט שימוש בה על פי מטרתה, במיוחד אסור לעשות במערכת כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

6. קישורים: האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. הקישורים האמורים מוצבים באתר על ידי גורמים שלישיים, ולחברה אין כל שליטה על תוכנם. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות למידע המופיעה באתרים המקושרים לקישורים האמורים, ובכלל זה לחוקיות האמור ו/או נעשה בהם. כל מי שיעשה שימוש בקישורים הנ"ל יעשה זאת על אחריותו בלבד. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו במערכת יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. האתר רשאי לבטל קישור שנכלל במערכת או להמנע מהוספת קישור חדש – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. למען הסר ספק: הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת או משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות והשירותים המוצעים באתר.

7. האתר אינו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה, ליקוי או כשלים בפעולת המערכת. עם זאת, האתר יעשה מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל תקלה כאמור בהקדם. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי יתכן ותאלץ להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות ו/או אובדן מידע שנשמר באזור האישי (אם נשמר), ו/או הפסקות בשירות.

8. האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש ממאגרי המידע של האתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

9. האתר משתמש בטכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיות המשתמש. מחשבי האתר מנהלים רישום ממוחשב של הפעולות המתבצעות במערכת והוא יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. שעון השרת, כפי שיופיע ברישומי האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין מועד ביצוע כל פעולה במערכת. פרטי פעולות המערכת יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מקובל באינטרנט, למחשב עיבוד הנתונים של האתר. האתר יהיה זכאי להחליף את דרכי אבטחת המידע על פי שיקול דעתו. האתר ינקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמשים לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט ככל שהדבר נחוץ לשם השלמת הצטרפות לקופה הייעודית.

10. השארת פרטים בטופס קבלת ייעוץ ידוע לגולש כי הנתונים המוקלדים על ידו במסגרת מילוי טופס קבלת ייעוץ המצויים באתר, מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.

a. המשתמש באתר מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתר להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר מעת לעת. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ"י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

b. המשתמש באתר מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את האתר, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.

c. למען הסר ספק: הנהלת האתר מעבירה את הפרטים שהשאיר המשתמש בטופס הייעוץ לגורם שלישי תמורת תשלום הנקבע מראש. הנהלת האתר לא נושאת באחריות בכל הנוגע לתהליך הייעוץ, כולל עצם יצירת הקשר, אופן יצירת הקשר ו/או מועד יצירת הקשר עם משאיר הפרטים בטופס הייעוץ, ו/או תוצאותיו של הייעוץ הנ"ל.

11. פרסומות ופרסום:

הנהלת אתר לא נושאת בכל אחריות לתוכן מודעות פרסום, ו/או מידע מסחרי שמפורסם באתר, "באנרים" או כל חומר פרסומי המפורסם באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים או אף לעשות בהם כל שימוש. האחריות לתוכן הפרסום, מטרתו, ואופן שימושו, הינו על המפרסמים בלבד. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם כל תוכן, (כולל תגובות גולשים), אשר לדעתה לא ראויים ו\או מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת, או לחילופין לא לפרסמם כלל.

12. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

13. הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו, בתכני ו/או בפרסומיו.

14. האתר משתמש בקבצי "Cookies" (להלן "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וכדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, ולצורכי אבטחת מידע. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך, כל עוד לא תמחק אותן באופן יזום. הבהרה: "עוגיות", הן למעשה קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר.

15. הגישה לאתר אפשרית מכל מקום בעולם אשר בו ניתן למצוא חיבור לרשת האינטרנט.

16. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את הנהלת האתר.

מדיניות פרטיות – Privacy Policy

  1. רישום והצטרפות כמשתמשים רשומים באתר: בחלק מהמקרים בהווה ו/או בעתיד, ייתכן כי חלק מהתנאים להצטרפות כמשתמש רשום באתר יהיו טעונים הרשמה ומסירת פרטים מזהים ואישיים כגון: כתובת דואר אלקטרוני, דרכי ההתקשרות ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להירשם לשירותים ולפעילויות טעוני הרישום.
  2. אנו שומרים על פרטיותכם. אם תזינו את פרטיכם לאתר, פרטים אלו ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית. אתר האינטרנט מיי גמל נט ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה לכך הסכמתך. במקרה והנהלת האתר תהיה מחויבת למסור את פרטיך לצד שלישי על פי צו שיפוטי או אם תעמוד הנהלת האתר בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעתם באתר, במקרה זה רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  3. כחלק מהרישום באתר יתדכן ותידרשו לבחור שם משתמש וסיסמא אותה עליכם לזכור ולשנן ו/או לשמור במקום בטוח מהישג ידם של גורמים לא רצויים, אשר עלולים לפעול בצורה לא חוקית ו/או פוגענית תוך שימוש בסיסמא שלכם. רצוי, מפעם לפעם, להחליף את הסיסמא. במידה ומישהו אחר עושה ו/או עשה ו/או לדעתכם יש חשש כי יעשה שימוש בסיסמא שלכם ללא רשותכם – יש להודיענו במייל באופן מיידי!
  4. חל עליכם איסור מוחלט לבחור ו/או להשתמש בסיסמא ו/או בשם משתמש של כל אדם אחר מבלי שקיבלתם את רשותו. לידיעתכם ועל אחריותכם – כל שימוש כאמור במטרה להתחזות לאחר ו/או להציג עצמכם כמישהו אחר מכל סיבה שהיא מהווה עבירה על החוק!!!
  5. שם משתמש, אשר לדעת הנהלת האתר, ולפי שיקול דעתה הבלעדי הנו פוגעני ו/או לא הולם ו/או קיים כבר במערכת, עלול שלא להיות מאושר ו/או להימחק על ידי הנהלת האתר. בבחירתכם להצטרף כמשתמש רשום לאתר מיי גמל נט, הנכם מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד הנהלת האתר.
  6. לצורך השלמת הרישום כחבר באתר, תישלח אליכם לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם במהלך הרישום הודעה ובה תידרשו לאשר את הרשמתכם לאתר. אישור ההרשמה כאמור הנו הכרחי ובלעדיו לא תוכלו להשלים את הרשמתכם לאתר.
  7. עם רישומכם במאגר המידע של מיי גמל נט, תהא הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל הנהלת האתר לצורך משלוח המגיע ממפרסמים אחרים. מידע זה ישלח לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למיי גמל נט. מיי גמל נט, תצרף לכל מייל עם מידע מסחרי, קישור ברור ומפורש המאפשר להסיר את פרטיכם מרשימת המידע המסחרי אשר נשלח אליכם.
  8. יובהר, כי הנהלת האתר אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני או האיזור האישי שלך, וכן כי ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבה, לרבות רשימות תפוצה. משכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – לרבות עגמת נפש, וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך. הנהלת ממליצה לגבות את תיבת הדואר האלקטרוני שלך באמצעים נוספים, שאינם קשורים לרשת האינטרנט.
  9. למשתמשים שנרשמו לאתר באמצעות חשבון פייסבוק או גוגל או אימייל אישי: אנו שומרים את שם המשתמש הרשום, הדוא"ל והמוצרים הנבחרים שבחרתם באזור האישי. הנתונים מאוחסנים בשרת שלנו בלבד, ללא עיבוד ואינם מועברים לצד שלישי. המשתמש יכול למחוק את חשבונו בכל עת. לאחר מחיקת החשבון, כל הנתונים נמחקים אוטומטית ממסד הנתונים.
  10. מחיקת משתמש מתבצעת באמצעות לחיצה על קישור "מחק את המשתמש שלי" בחלון הגדרות באיזור האישי.

18. מדיניות הפרטיות של האתר: א. איסוף מידע: אתר מיי גמל נט, כמו אתרי אינטרנט רבים, אוסף מהמשתמשים מידע כאשר הם נרשמים לאתר, מתחברים לחשבון שלהם באתר, וכאשר הם מתנתקים מהחשבון. המידע שנאסף כולל את כתובת האימייל של המשתמש, השם שאתו הוא נרשם לאתר, והנתונים אותם הוא הזין לאתר. בנוסף, אתר מיי גמל נט, כמו אתרי אינטרנט רבים, אוסף באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן של המשתמשים, כולל כתובת ה-IP, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקש המשתמש לצפות.

ב. שימוש במידע: כל מידע שאתר האינטרנט מיי גמל נט אוסף מהגולשים באתר, עשוי לשמש כדי לשפר את האתר שלנו, וכדי ליצור קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני (אי-מייל).

ג. העברת מידע לצד שלישי: אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של המשתמש. למעט העברתו לחברות צד שלישי מוסמכות המסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט ו/או בביצוע מהלך העסקים הרגיל שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה. למען הסר ספק: תנאי זה אינו תקף לפרטים אשר השאיר המשתמש באופן ייזום בטופס הבקשה לקבלת ייעוץ. לתשומת ליבכם: יתכן ושיתוף המידע עם גורמים חיצוניים לאתר יהיה הכרחי על מנת לחקור, למנוע ו/או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלנו, או כפי שנדרש על פי חוק.

ד. הסרה מרשימת תפוצה: אתר האינטרנט מיי גמל נט משתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לתזכורות שלך, חדשות בנוגע לאתר מעת לעת, ו/או מידע על מוצרים קשורים וכדומה. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל דואר אלקטרוני בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דואר אלקטרוני אשר נשלח לכתובת המייל שלך.

ה. הסכמה: באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

19. ברירת דין וסמכות שיפוט תקנון תנאי השימוש וכל הקשור במערכת ובתוכן המופיע באתר מיי גמל נט, נמצא אך ורק בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת שהיא בין משתמש ו/או גולש במערכת לבין האתר בשל פעילות באמצעות המערכת, תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד. במידה והוראה מהוראות תקנון תנאי שימוש זה, תקבע בעתיד או נקבעה בעבר על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה (ללא ידיעת הנהלת האתר), למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית הנ"ל.

20. פרשנות

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או רבים נעשה מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו נעשה השימוש בגוף ראשון, נעשה הדבר בשמה של האתר.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר.

קראתי את תנאי השימוש באתר ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

למעלה!