שאלות ותשובות / קופת גמל של יורשים / קופת גמל ירושה/קופת גמל של אדם נפטר

אדם שנפטר ועל שמו הייתה קופת גמל, יועבו הכספים שנצברו בקופת הגמל ליורשיו, בהתאם לחוק ולתקנון קופת הגמל. במקרה ולא צוינו המוטבים ע"י הנפטר, תועבר קופת הגמל לידי יורשיו ע"פ כל דין, לאחר שיצטיידו בצו ירושה.

במקרים מסוימים יכלו היורשים לרשת את קופת הגמל גם ללא הוצאת צו ירושה.

כספי התגמולים בקופת הגמל יעוברו למוטבים שצוינו ע"י החוסך הנפטר, כספי פיצויים שהופקדו לקופת גמל יועברו ליורשים ע"פ כל דין ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין.

אם חסך הנפטר בקופת גמל להשקעה, יוכלו היורשים להותיר את הכסף בקופת גמל להשקעה על שמם, ובגיל הפרישה שלהם יוכלו למשוך את הכספים- ללא תשלום מס.