שאלות ותשובות / איך מתבצע תחשיב של קופת גמל משלמת לקצבה?

למעט "קופות גמל להשקעה", כל קופת גמל שנפתחה בישראל והופקדו לה כספים משנת 2008 היא קופת גמל משלמת קצבה.

לא ניתן כיום לחסוך בקופת גמל רגילה ולקבל את כל הסכום שנצבר כסכום חד-פעמי (מסלול-הוני).

כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה, יערך לו חישוב אקטוארי, אשר יחשב את הסכום שיוכל להבטיח לו קצבה מינימלית של כ- 3,850 ₪ לשארית חייו.

אם יישאר בקופת הגמל סכום כסף נוסף, מעבר לסכום הנדרש להבטחת הקצבה המינימלית, יוכל החוסך לקבל את הסכום שנשאר בתשלום חד פעמי.

אם לא נותר בקופת הגמל סכום נוסף לאחר חישוב הסכום הנדרש לתשלום הקצבה המינימלית, יוכל החוסך לבצע היוון של 25% מסך הקצבה המגיעה לו עבור 5 השנים הראשונות לאחר הגיעו לגיל פרישה, ואת הסכום המהוון לקבל כתשלום חד-פעמי עם הגיעו לגיל פרישה.