שאלות ותשובות / קרן השתלמות הפקדות שוטפות

שכיר ומעסיק שבוחר לתת לעובד שלו קרן השתלמות, מחויבים להפקיד לקרן השתלמות הפקדות שוטפות מדי חודש. ישנה אפשרות למעסיק לבצע הפרשות רטרואקטיבית לאחר תום "תקופת ניסיון" של מספר חודשים.

זאת, בניגוד לעצמאי שיכול להפקיד גם באופן חד פעמי לקרן השתלמות.

אם בכל זאת נפסקו ההפקדות השוטפות, נשמרות זכויות החוסך בקרן, והוא יכול למשוך אותה במלואה וללא תשלום מס לאחר 6 שנים מתאריך ההפקדה הראשונה, בהתאם לתקנון הקרן ולתקנות מס הכנסה.

אם ההפקדות החודשיות עולות על 7.5% (הפקדות מעסיק) ו-2.5% (הפקדות העובד) מהשכר ברוטו, ו/או מהתקרה המותרת: הפקדות המעסיק העודפות יחויבו בשלב הראשון במס הכנסה, ובנוסף הרווח הריאלי שנצבר על ההפקדות העודפות של המעסיק ושל העובד יחויבו במס בשיעור 25% על הרווח הריאלי, בעת משיכת הכסף שנצבר בקרן ההשתלמות.